Český PEN klub podporuje mezinárodní literární soutěž Mladí HUMAN-isté


Mezinárodní literární soutěž Mladí HUMAN-isté je pilotním projektem Nadačního fondu Arnošta Lustiga (NFAL), který je orientován na studenstvo a mládež. Posláním soutěže je rozvíjet ve studentech tvůrčí talent, učit žáky toleranci, humanismu a demokratickým hodnotám. NFAL tento projekt zařazuje do pilíře tvořivosti.


Zároveň je cílem pracovat s významným literárním odkazem platným tady a teď a s životním příběhem Arnošta Lustiga, jenž NFAL zosobňuje. Nadační fond také cítí potřebu probouzet u studentů lásku ke čtení, motivovat studenty ke čtenářským návykům a v neposlední řadě je učit kritickému myšlení.

Fond promlouvá hlasem umění s cílem kultivovat duši, intelekt a citlivost k humanismu, a tím vyzývat k spravedlivější společnosti.

NFAL upřednostňuje 4 klíčové kompetence, kterými jsou: KREATIVITA ,KRITICKÉ MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, KOOPERACE. Literární soutěž podporuje v první řadě kreativitu, která se tedy stává hlavní klíčovou kompetencí. Ve spolupráci s kantory však dosáhneme podpory všech kompetencí. Účast ve studentské porotě rozvíjí všechny již svou podstatou. Posláním soutěže je lépe se seznámit s těmito kompetencemi, které jsou a budou stále potřebnější ve světě neustálých změň. Koncept 4K je klíčový pro 21. století a cílem NFAL je tento přístup aplikovat ve školství.


Předmět projektu

Před konáním soutěže proběhne workshop pro vyučující, ve kterém budou seznámeni s metodickou příručkou připravenou lektorským týmem NFAL. Workshop proběhne v Praze pro školy z ČR i Německa. Pokud situace neumožní osobní setkání, workshop bude přenášen online.

Workshop bude rozdělen do dvou 45 minutových bloků:

• část - Soutěž Mladí HUMAN-isté - organizační pokyny

• část - Pracovní listy.

Prostřednictvím workshopu kantoři dostanou návod, jakým způsobem pracovat se studenty v průběhu soutěže. V neposlední řadě obdrží materiály, díky kterým mohou v rámci výuky interdisciplinární výuky (literatury, občanské nauky a moderních dějin) prezentovat vybranou povídku Arnošta Lustiga, jakožto hodnoty, které zosobňoval.

Lektorka bude pracovat s texty, které se dotýkají přátelství - Druhé kolo, Zpověď, i krátkým filmem Sousto (režie Jan Němec).

V pilotním ročníku se soutěže zúčastní studenti ze dvou škol v ČR (ZŠBH v Praze a ZŠ Brno Antonínská) a ze dvou škol v Německu.

NFAL provedl průzkum v cílové skupině plánovaného projektu, aby zjistil, co dotyční vědí o humanismu. Výzkumu se zúčastnilo 74 cca čtrnáctiletých a patnáctiletých studentů a studentek z Brna. Na otázku: „Kdo je humanista?“ a "Čím se humanista a čím se vyznačuje?" jsme obdrželi různé odpovědi. Téměř polovina respondentů se shodla na tom, že humanista je člověk, který je vůči druhým lidem lidský, má je rád a pomáhá jim. Pro jiné je humanista bojovník proti násilí. Ukázalo se ovšem, že značná část studentů vůbec neví, kdo humanista je. K závěrečnému dotazu, "zda se respondenti považují za humanisty", se skoro polovina dotazovaných vyjádřila, že ne. Někteří ale

dodávají, že odpovídají záporně, protože pořádně neví, co bytí humanistou obnáší. Zbytek se naopak za humanisty pokládá a pár jedinců opět neví, co odpovědět. Z výše uvedených výsledků je patrné, že většina dotazovaných mládežníků o humanistech není dostatečně informována.

Z toho důvodu se rozhodl NFAL uspořádat literární soutěž s názvem Mladí HUMAN-isté, která se bude tématu humanismu přímo věnovat. Soutěž má rozšířit povědomí o humanismu (nejen) u mládeže prostřednictvím rozvoje tvůrčího psaní, kritického myšlení a demokratického rozhodování (ve studentské porotě). Vyučujícím prostřednictvím workshopu, NFAL poskytne návod jakým způsobem myšlenku humanismu a demokratických hodnot studentům předávat.


Věk, téma

Účastnit soutěže se mohou studenti ve věkovém rozmezí 14 - 15 let. Soutěž je vypsána pro literární žánry prózy, poezie a žurnalistiky na téma kamarádství, jenž představuje klíčovou hodnotu NFAL. V kontextu pandemie se navíc jedná o velmi důležité téma pro společnost.

V následujících ročnících bude opět vybráno téma, které hodnoty NFAL zosobňuje. Vždy bude brána zřetel na aktuálnost tématu v současnosti a podporu dalšího rozvoje tolerance, humanismu a demokracie.


Porota

Porota ustavující první tři nejlepší texty podle objektivních didaktických kritérií bude složena z odborné veřejnosti (básník, spisovatel, novinář) a vybraných zástupců studentské poroty v ČR (gymnázium Paměti národa) a v Německu (Freie Evangelische Oberschule, Görlitz).

Jako plnohodnotní členové této poroty budou zástupci prezentovat (studentský) výběr nejlepších textů, z každého žánru, odborné porotě. Porota bude samozřejmě i pro německou část soutěže, a to ve stejném principu, jako pro české školy.

Výherci na prvních třech místech v každé kategorii z ČR a z českých škol v zahraničí a z Německa budou vyhlášení na společné slavnostní události 17.6.2022 v saském zastoupení v České republice kde obdrží ocenění. Výherci budou mít možnost osobně dílo prezentovat v médiích, na webových stránkách škol, NFAL a partnerů.

Analýza

Po skončení a vyhodnocení soutěže proběhne fokusová skupina s živým grafickým záznamem pro studenty a workshop pro vyučující. Cílem bude zanalyzovat pilotní ročník, případně upravit parametry, a zjistit dopad soutěže Mladí HUMAN-isté. Výstupy budou sdílené s partnery projektu a zveřejněny na webových stránkách i ve výroční zprávě NFAL.


Kontakt

Eva Lustigová spoluzakladatelka, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Arnošta Lustiga www.lustigfoundation.cz lustigova@lustigfoundation.cz +41 79 477 3206 +420 776 813 139

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic