top of page

České centrum Mezinárodního PEN klubu uděluje Cenu Karla Čapka pro rok 2018


Praha, 5. ledna 2018: Laureátem Ceny Karla Čapka pro rok 2018 je Erika Abrams, francouzská lingvistka, editorka a překladatelka mnoha českých spisovatelů, básníků, dramatiků a filosofů, například Jana Patočky, Ladislava Klímy, Richarda Weinera, Ivana Blatného, Vladimíra Holana, Jiřího Koláře, Václava Havla, Zbyňka Hejdy. Slavnostní večer se uskuteční pod záštitou primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové v úterý 9. ledna 2018 v rezidenci primátora na Mariánském náměstí v Praze. O letošní laureátce rozhodla v souladu se statutem ceny nezávislá odborná porota ve složení: Vladimír Karfík (předseda), Pavel Janáček, Petr Kotyk, Jan Šulc a Tomáš Zmeškal.

Cenu Karla Čapka uděluje České centrum Mezinárodního PEN klubu od roku 1994, kdy byla poprvé předána u příležitosti Světového kongresu PEN klubu v Praze. Uděluje se každý sudý rok za významný literární počin s přihlédnutím k tomu, zda v souladu s usilováním Karla Čapka “laureát i jeho dílo nějak výrazně a srozumitelně přispěli k tomu, aby se ve společnosti prosadily demokratické a humanistické hodnoty nebo aby byly ubráněny.”

Cena Karla Čapka představuje bronzovou plastiku v podobě rozevřené knihy s oboustranným reliéfem portrétu Karla Čapka, dílo akademického sochaře Vladimíra Preclíka. Je spojena s finanční částkou, na níž se podílí Český PEN klub, společnost Samsung Electronics jako hlavní sponzor, a společnost ICZ, generální partner Českého centra Mezinárodního PEN klubu.

Erika Abrams (*1952) studovala lingvistiku na University of Chicago a literaturu a slovanské jazyky na Université Paris III – Institut des langues et civilisations orientales. Od roku 1973 navštěvovala Československo, naučila se dokonale česky a po roce 1977 se soustavně věnovala Patočkovu dílu a jeho písemné pozůstalosti. Editorsky připravila, přeložila a vydala celkem 11 svazků Patočkových spisů ve francouzštině a měla tak zásadní podíl na pozoruhodné recepci Jana Patočky ve francouzské jazykové oblasti. Za obtížných podmínek komunistického režimu, který ji opakovaně z republiky vyhošťoval, se s mimořádnou akribií podílela na ustavení kriticky ověřeného textu Patočkových děl, zejména pokud vycházela v samizdatu nebo zůstala pouze v opisech a rukopisech. K přeloženým spisům psala komentáře a doslovy a opatřovala je neobyčejně zasvěcenými a přesnými poznámkami a vysvětlivkami. Výsledky této její editorské práce se pak uplatnily a uplatňují i v českém vydání Patočkových spisů.

Překlady Eriky Abrams vynikají neobyčejnou věrností, jež vyplývá z hlubokého porozumění těmto obtížným textům, mají krásný jazyk i styl, jakého je schopen jen člověk, který sám také píše: paní Abrams vydala čtyři knížky vlastních básnicko-filosofických textů. Její překlady patrně rozhodly o tom, že dílo Jana Patočky je zdaleka nejvíce známo, čteno a citováno právě ve francouzské jazykové oblasti, kde kolem něho vznikla rozsáhlá sekundární literatura. Patočku čtou a komentují i ti nejvýznamnější francouzští filosofové nedávné a současné doby, například Paul Ricoeur, Jacques Derrida, Marc Richir, Miguel Abensour, Renaud Barbaras, Françoise Dastur, Jean-François Courtine, Marc Crépon a další, a to právě v překladech Eriky Abrams.

Svůj mimořádný zájem o českou filosofii i literaturu a své překladatelské mistrovství osvědčila Erika Abrams i na edicích a překladech dalších českých autorů. Jako patrně největší soudobý znalec díla Ladislava Klímy shromáždila – často detektivními metodami – přeložila a vydala samostatně osm svazků jeho spisů a nakonec se stala odpovědnou editorkou Klímových sebraných spisů. Paralelně s českou edicí vydává tento soubor i ve svém francouzském překladu. Od roku 1996 vyšly prozatím tři svazky (česky v nakladatelství TORST, francouzsky v nakladatelství Éditions de la Différence).

Erika Abrams dále editorsky připravila a přeložila do francouzštiny více než třicet svazků české poezie (například Ivan Blatný, František Halas, Vladimír Holan, Jiří Kolář, Zbyněk Hejda), krásné prózy (např. Richard Weiner, Jakub Deml, Jaroslav Durych, Jiří Weil, Josef Hiršal, Ivan Matoušek), esejů (Vincenc Kramář, František Kupka, Josef Šíma) i divadelních her (Václav Havel, Jiří Kolář) a desítky drobnějších časopiseckých textů.

Za své zásluhy o českou literaturu byla Erika Abrams oceněna v roce 1992 Medailí Jana Amose Komenského české vlády a Zlatou medailí Františka Palackého Akademie věd České republiky, roku 1994 Grand prix national de la Traduction francouzského Ministerstva kultury, v roce 2006 cenou Magnesia litera za zásluhy o českou literaturu a v roce 2017 čestným doktorátem Univerzity Karlovy v Praze.

Dana Mojžíšová, Český PEN klub, zdroj: https://iforum.cuni.cz

Záštitu nad Cenou Karla Čapka pro rok 2018 převzala primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová

a zapůjčila prostory rezidence primátora pro uspořádání této akce.

Cenu Karla Čapka pro rok 2018 sponzorsky podpořily společnosti Samsung Electronics Česká republika a ICZ a.s., generální partner Českého PEN klubu.

Kontakty na České centrum Mezinárodního PEN klubu:

Jiří Dědeček (předseda) 603 440 959 jiri@dedecek.cz

Vladimír Karfík (předseda poroty CKČ pro rok 2018) 739 359 530 vladimir.karfik@olny.cz

Dana Mojžíšová (tajemnice) 605 253 234 dana.mojzisova@seznam.cz

www.penklub.net

https://www.facebook.com/PEN-klub

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page