Ireney Baláž získal ocenění za básnickou sbírku Čas hmatu

Trojnásobným triumfem členů Klubu nezávislých spisovatelů skončilo udělování cen Asociácie spisovateľov Slovenska za rok 2016. Cenu Slovenského centra PEN získal Ireney Baláž, čestný člen Českého centra mezinárodního PEN klubu, za básnickou sbírku Čas hmatu, z níž také loni četl při pravidelných pořadech Českého centra v Praze.

Přečtěti si reflexi literární vědkyně Márie Bátorové o nové sbírce Ireneye Baláže, kterou přednesla na setkání Klubu nezávislých spisovatelů na podzim loňského roku.

Ireney Baláž a August Rodin

Zbierka Ireneya Baláža Čas hmatu (ako voňajú sny) (Bratislava, Vydavateľstvo SSS 2016) sa skladá z 30 básní, pričom názov je zložený z názvov dvoch z nich, ktoré označujú dva zo štyroch zmyslov: hmat a čuch. Abstraktá spojené so zmyslami, ktoré zachytávajú konkrétne vnemy a výsledkom je empirická skúsenosť uchopená do slov básne, to je spôsob básnikovej reflexie skutočnosti a okolitého sveta, najmä však toho najbližšieho vrátane sebareflexie. Zbierku venoval básnik svojej láske – manželke Vierke.

Základný sebareflektívny princíp tvorby zvnútorňuje a zintímňuje vonkajšie podnety cez zážitok uchopený do slov a ich zvláštnych spojení do tvaru lyriky, ktorá v čitateľovi vibruje a núti ho k hĺbkovým sondám, k meditácii, k uvažovaniu nad podstatnými vecami života človeka. Možno povedať, že poézia Ireneya Baláža dozrela v tejto zbierke k dokonalému tvaru a významu. Básnická intuícia sa tu nemýli, imaginácia je vo všetkej svojej neurčitosti presná, slová sa vzájomne vo významoch nerušia, ale hľadajú sa a tvoria dobre komponovanú básnickú symfóniu.

V stručnosti úvodnej básne Slová zaráža výstižná komplexnosť ľudskej komunikácie, tej povrchovej uchopenej do slov, no najmä tej vnútornej, hmatovej a trblietajúcej sa v oku. Pochybnosti, osamelosť, láska, vízie ale aj nenávisť a skepsa... pokušenie a znova neustála snaha o pravdu či opravdivosť prežívaného, to sú základné významové konštanty Balážovej poézie.

Symbol stromu (báseň Korene) ako symbol stálosti je jeden zo základných emblémov moderny.

Konečnosť a nekonečno sú dva kľúčové pojmy, ktoré sa v obmenách často vyskytujú, ich súvzťažnosť znamená neuralgický stred úvah básnika, na ktorom sa lámu zažitá realita, hlboká viera a plachá nádej.

Je to poézia vecná, prinášajúca každodenné situácie ozvláštnené básnickým videním. Je to však aj poézia duchovná, bazírujúca na univerzálnom zmysle biblických príbehov a osudov biblických postáv. Duchovný svet je hlboko zakorenený vo vnímaní súčasných dejov a existenčných zápasov súčasného človeka.

Hlboké pochopenie života a mnohých jeho rôznych dimenzií súvisí s rockerskou minulosťou básnika. Hlboká viera súvisí s dôsledne vážnou kresťanskou výchovou a vzdelaním. Táto kombinácia a jej prepojenia, ktorých dimenzie sa akoby naplno ukázali až teraz, v tejto básnickej zbierke, vytvárajú dokonalý príklad, ako má kvalitná poézia znieť, čo má prinášať...

Zrejme nie náhodou je sprievodnou vizualizáciou veršov Ireneya Baláža skulptúra Augusta Rodina Ruka Boha – malý človek v božej ruke, ktorá je čiastočneaj jeho maternicou, v nej vzniká a ona ho formuje. Rodin ako jeden z vrcholov francúzskej výtvarnej moderny vytesal navždy vzťah človeka a Boha a urobil to tak, ako by Paul Claudel (veľký básnik francúzskej katolíckej moderny a brat Rodinovej milenky CamilleClaudelovej, ktorá bola neskôr Rodinovou rivalkou v tvorbe a jeho svedomím...) vo svojej veľkej viere opísal vzťah Boha a človeka, ich pomer a závislosť.

Rodinova robustnosť kameňa, z ktorého len „skicoval“ a presným náznakom vylupoval podstaty svojich výpovedí o svete sa rovná všeobecnosti abstrákt vystužených zažitými a precítenými životnými chvíľami v poézii Ireney Baláža. Výsledný dojem, chvejúca sa myšlienka, ktorá z diela jedného aj druhého tvorcu prýšti, je to, čo robí umenie umením, čo ho robí „užitočným“a zmysluplným.

Mária Bátorová

Zdroj: http://www.kns.sk/cenyaoss2017.html

Více o básníkovi na

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/ireney-balaz

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic