top of page

Český PEN klub vydal sborník z mezinárodní konference Pronásledování – Vyhnání – Kultura paměti


Eugenie Trützschler von Falkenstein, členka PEN Centra autorů německého jazyka, navrhla v roce 2019 uspořádat v Praze konferenci o pronásledování, vyhnání a útěcích lidí ve 20. století a především o jejich příbězích, které byly často vykonstruovány, přepisovány nebo dokonce vymazány z historie. Ředitel Pražského literárního domu autorů německého jazyka David Stecher tuto myšlenku od samého počátku velkoryse podporoval a ve dnech 3. a 5. října 2019 se zde uskutečnila mezinárodní konference Pronásledování – Vyhnání – Kultura paměti. Stanovy PEN Centra uvádějí, že zájmem této instituce je zachování vzpomínky na život a dílo dřívějších členů, proto účastníci konference referovali o osudech jednotlivých literátů a s nimi vlastně o národních příbězích. Středem jejich zájmu byly přitom politické a kulturní vztahy především autorek a autorů německého jazyka, jež souvisely s Prahou.

S finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a Německého velvyslanectví v Praze vydalo České centrum Mezinárodního PEN klubu sborník Pronásledování – Vyhnání – Kultura paměti s příspěvky autorů: Reinhard Andress, Gabriel Berger, Martin Dreyfus Martin Dreyfus Hans-Dieter Zimmermann, Eugenie Trützschler von Falkenstein, Sabine Voda Eschgfäller a Thomas Poeschel.

Sborník lze objednat v Českém centru PEN klubu na dana.mojzisova@seznam.cz za 200 Kč včetně poštovného. Po zaplacení uvedené částky na účet PEN klubu 158156793/0300 Vám bude odeslán na uvedenou adresu. U platby prosím uveďte Vaše jméno.


Tagungsband der internationalen Konferenz Verfolgung - Exil - Erinnerungs-kultur 2019 in Prag


Eugenie Trützschler von Falkenstein, Mitglied des PEN-Zentrums für deutschsprachige Autoren, schlug für 2019 eine Konferenz in Prag vor, die sich mit der Verfolgung, Vertreibung und Flucht von Menschen im 20. Jahr-hundert und vor allem mit ihren Geschichten befasste, die oft fabriziert, um-geschrieben oder sogar getilgt wurden. David Stecher, Direktor des Prager Literaturhauses deutschsprachiger Autoren, hat diese Idee von Anfang an großzügig unterstützt, und so fand hier am 3. und 5. Oktober 2019 die inter-nationale Konferenz Verfolgung - Vertreibung - Erinnerungskultur statt. In den Statuten des PEN-Zentrums heißt es, dass es das Interesse dieser Institution ist, die Erinnerung an das Leben und das Werk ehemaliger Mitglieder zu be-wahren, und so berichteten die Teilnehmer der Konferenz über das Schicksal einzelner Schriftsteller und damit eigentlich über nationale Geschichten. Im Mittelpunkt des Interesses standen die persönlichen , politischen und kulturel-len Beziehungen, insbesondere deutschsprachiger Autoren zu Prag .

Mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Deutschen Botschaft in Prag veröffentlichte das Tschechische Zentrum des Internationalen PEN-Clubs die Sammlung Verfolgung - Exil - Erinne-rungskultur mit Beiträgen von Reinhard Andress, Gabriel Berger, Martin Dreyfus Hans-Dieter Zimmermann, Eugenie Trützschler von Falkenstein, Sa-bine Voda Eschgfäller und Thomas Poeschel.

Der Tagungsband kann beim tschechischen PEN-Zentrum unter dana.mojzisova@seznam.cz für 200 CZK/ 10 € inklusive Porto bestellt wer-den. Nach Einzahlung des oben genannten Betrages auf das PEN-Club Kontonummer 158156793/0300

BIC: CEKOZZPP, IBAN: CZ6203000000000158156793 wird dieser versandt. Bitte geben Sie bei Ihrer Zahlung Ihren Namen und Adresse an.
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page