top of page

PENCAST únor 2024 - texty

darujme logo.jpeg
Sbírka PEN klubu na Darujme.cz.jpeg
image001.jpg

Z Mezinárodního P.E.N. 

Jak už jsme se zmínili minule, pořádá Mezinárodní PEN na jaře zajímavou akci: on-line marathon poezie

v minoritních jazycích. Tentokrát se zúčastníme i my! Vše je relativní, v očích světa, byť třeba ne našich,

je i čeština minoritním jazykem. Ale nedbá-li, nebo málo dbá o české verše světový literární trh, dbáme

zase my pramálo o minoritní kulturu, která žije přímo mezi námi. Na výzvu Mezinárodního PEN to chceme drobátko napravit.

 

Dovolte, abychom vám v krátkém rozhovoru představili paní Ivetu Kokyovou. Zaptám se z mosta do prosta:

Kdo jste?

Těžká otázka, na kterou spoustu z nás nezná odpověď ani na sklonku života.

Pokusím se odpovědět: Jsem obyčejná ženská, která se stará o rodinu

a zároveň si jde za svým cílem. Ten cíl je posouvat se vpřed, dosáhnout

vzdělání a nepromarnit příležitost pomáhat lidem. Díky vysokoškolskému

studiu a literární tvorbě se moje možnosti pracovat ve prospěch romské

menšiny a být společensky aktivní rozšiřují. To dává mému životu rozměr,

bez něhož bych nebyla šťastná, úplná.  

 

Jaký je váš rodný jazyk?

 Vzhledem k tomu, že tatínek pocházel z takzvaných Olašských Romů

a maminka ze Slovenských Romů a hovořili na nás děti každý svou

romštinou, považuji oba dva jazyky za své rodné. Češtinu považuju

za druhotný jazyk, který mi umožňuje sdělovat majoritní společnosti

své názory.    

 

Vzpomínáte si na své první verše?

Mé první verše vznikaly na základní škole, když mi bylo asi jedenáct let – vtipné rýmované básně o spolužácích. Zalíbil se mi ten pocit uspokojení, který mi přinášela hra se slovy, to spojování zdánlivě nespojitelných významů. Byla to taková pubertální zábava, která se časem, jak mi život ukazoval i své méně radostné stránky, přerostla

v jakousi terapii. Poezie mi začala pomáhat, přinášela mi úlevu. Vyjadřovala jsem jí bolestné pocity, které byly těžce zvladatelné a řešitelné.    

 

Co píšete dnes?

Věnuju se převážně próze, kterou inspirují moje zážitky i vyprávění známých. Předávám sdílenou zkušenost nás Romů, zachycuju současnost i minulost, vlivy, které formovaly naši kulturu. Prostřednictvím literární tvorby bych si asi nejvíce přála, aby se Romky alespoň zamyslely nad svým životem a chtěly ho, když ne kvůli sobě, tak kvůli svým dětem, změnit k lepšímu. Poukazuju na to, že naplnění nemusí přinášet jen péče o vlastní domov. Pečovat bychom měli o celou komunitu, společnost. Tahle seberealizace dává životu smysl.

     

Jsme moc rádi, že jsme ve své uzavřenosti do sebe paní Kokyovou objevili. Její poezii a materiály, které zasíláme Mezinárodnímu PEN, naleznete v příloze, stačí kliknout na odkaz. Poezii Ivety Kokyové naleznete

i na naší poetické  síti Cadena Magica. A to v originále, a v překladu českém, anglickém, francouzském

a španělském. Prozatím.

Iveta Kokyová

Foto: petr_zewlakk_vrabec

Iveta Kokyová: báseň Tuke (Tobě) v překladech

About the poet

About the Language

Z Českého PEN klubu: Laudatio na Sylvu Fischerovou a její děkovná řeč za Cenu Karla Čapka 2024

A co je ještě nového v českém PEN? Opět přišel čas, kdy PEN uděluje Cenu Karla Čapka. Tentokrát ji získala Sylva Fischerová. Ceremoniál proběhl v plné slávě a se vší pompou, laudatio pronesl Vladimír Karfík. Setkalo se s živým ohlasem, poslechněte si ho taky!

Je to tak dávno, ale na ty dny nelze zapomenout. Je léto, devětaosmdesátého roku, v Praze dusno jako před bouří. Česká tvorba rozdělena, někdo odsouzen k zapomnění, někdo využíval přízně a publikoval, někdo odkázán

na samizdat. Literatura rozdělena nejméně na tři proudy. A naděje? Zatím slabá. Prahu tehdy navštívila mladá bohemistka z newyorské University Hanna Aria Geifmannová, pražská rodačka, s myšlenkou uspořádat na své americké universitě konferenci u nás nevídanou, kde by o české literatuře pojednali tvůrci, bez ohledu, zda smějí publikovat, či jsou z milosti jen trpěni, spolu se spisovateli, kteří mohli své rukopisy publikovat jenom

v samizdatové, strojopisné podobě. Myšlenka výtečná, naděje, že autoři dostanou povolení k výjezdu do Spojených států velice malá. Hannu to neodradilo, měsíce se vymýšlely cesty, jak autoři najdou nějakou okliku legálně vyjet. Dalo to dosti práce, čas ubíhal, události však také. Když bylo vše zhruba připraveno, padl režim, byl začátek března 1990 a konferenci už nestálo nic v cestě. Stejně i úmysl Petra Steinera z Pensylvánské university vyhlásit během konference svobodu Československu ztratil provokativní aktuálnost.

                                                                            Proč na to vzpomínám? Stál jsem před hotelem na Washington Square,

                                                                            z autobusu vystupují čeští spisovatelé, účastníci konference a mně                                                                                        zaujala výrazná, živá, mladá tvář, doposud jsem ji neznal, ale nezmýlil                                                                                   jsem se, skutečně jako bych v tu chvíli pocítil Chvění závodních koní. Byla                                                                               to opravdu básnířka z řady osamělých běžců, Sylva Fischerová, od té                                                                                    chvíle nepřehlédnutelná autorka řady vynikajících sbírek poezie, později i                                                                           prózy, z nichž jednou se vrací k pozdějšímu prožitku ze Spojených států:                                                                              Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pravý úhel.

Ve svém povolání se Sylva Fischerová zabývá klasickou filologií, ranná její práce má Hesiodovo téma, a tady mě zaujal už sám název publikace: Mohou múzy lhát? Jako by se tu odborná práce dotýkala s básnickou tvorbou. Ale nemylme se, svět poezie Sylvy Fischerové je pozemský, věcný, i když základní lidská témata jsou nadčasová – život – láska – smrt. Pohybuje se mezi každodenností s pocity nevšednosti, mezi póly skutečnosti a fikce. Snad

se zkušeností antické filosofie souvisí v autorčiných verších nepřehlédnutelný stálý dialog jako cesta k poznání. Otázka a odpověď mají stejnou váhu. Vztah člověk – dějiny je osobní, v povídkové tvorbě vydává Fischerová generační svědectví, v něm je zároveň smrt matky i zrození člověka, vědomí otcovského dědictví (ostatně vydává jeho spisy). Co jsme a co si neseme od předků? Sylvu Fischerovou fascinuje jazyk, ptá se, zda vládneme řečí, anebo řeč ovládá nás. Nepřestává být zvědava, kam ji jazyk sám dovede, cítí lásku hlásek a barvu slabik, je zaujata schopností jazyka hrou dotýkat se poznání „zlatá láska zkratek / kdy naráz víme všechno“ a zároveň je zpochybnit. Jedna z knih Bizom aneb služba a mise je na jazyku jako základu existence založena. Smysl pro pojmenování mě zaujal, v poslední knize jsem se zastavil u básně Frahelž, s podivným názvem místa. Vždyť blízké rybníky mají jména docela jiná: Víra, Naděje, Láska, Dobrá vůle, Skutek – i Potěšil. Pocítil jsem, jaký mám k tomuto jménu vztah, slovo mě dodnes přitahuje, řadu měsíců jsem chodil ve Frahelži k vrtům, a když jsem toto jméno jednou vyslovil před Karlem Šiktancem, zalitoval, že je neznal dřív, tak by se mu do jeho básnického slovníku hodilo.

Když už jsme u poslední knihy Sylvy Fischerové Jiný život. Wittgenstein, nemylme se podruhé, vždyť nezvyklý její název poukazuje k pojetí základní funkce jazyka u nejvýznamnějšího filosofa minulého století. Neznáme Wittgensteina? Kdo však nezná zaniklou Poldinu huť, Hrabalovu Krásnou Poldi, živou? Fischerová to dobře ví, Wittgensteinovo pojetí jazyka s jeho schopností hry je jí blízké. Frahelž je skutečná stejně jako je skutečná Olomouc, kde básnířka vyrůstala a kde ve škole pro dělostřelecké důstojníky Ludwig Wittgenstein psal Tractatus logico-philosophicus. A jsme doma.

Vladimír Karfík

S děkovnou řečí vyznamenané básnířky

vystoupila její dcera Ester:

Vážené dámy, vážení pánové, milí přítomní!

Zaprvé bych velmi chtěla poděkovat PEN klubu za obdrženou cenu,

jakkoliv – a to musím dodat jedním dechem – vůbec nenahlížím,

čím jsem si ji zasloužila. To byla také má první reakce na zprávu,

že by měla být udělena právě mně. Skutečně, žádných zásluh

si nejsem vědoma (tuto cenu přede mnou obdrželi například

Günter Grass, Josef Topol, Ludvík Vaculík nebo Erika Abrams,

bez jejíchž překladů by dílo Jana Patočky v cizině nejspíš vůbec

nemohlo vzbudit takový ohlas, jaký vzbudilo), o to víc jsem si však vědoma toho, že od oceněného se očekává děkovná řeč. Zde bych ráda rovnou uvedla, že už od dob studií, kdy jsme v rámci povinné i jiné četby byli nuceni přečíst celou řadu řečí antických řečníků, v latině i v řečtině, mi tento žánr prostě není vlastní, jednoduše se s ním míjím – a proto ode mě žádnou řeč jako takovou nečekejte.

Bude to jen pár poznámek, inspirovaných řečí Ingeborg Bachmannové, kterou proslovila v r. 1971 při udělení ceny Antona Wildganse, rakouského básníka a dramatika (který byl čtyřikrát navržen na Nobelovu cenu, dnes už ho ale zná jen málokdo; ostatně i to o něčem vypovídá). Bachmannová se hned v úvodu vymezuje právě vůči žánru „děkovné spisovatelské řeči“ a obecně k očekáváním, jež vůči spisovateli ve vztahu k „časovým otázkám

a problémům“ společnost má.

„K aktuálním problémům,“ říká Bachmannová, „mohu říct jen to, že se z nich musíme vypsat, aktuality své doby musíme korumpovat“ (=tomu výrazu zde rozumím ve smyslu „zničit“, jak to latina taky nabízí), „a naopak se nesmíme nechat zkorumpovat frázemi, jimiž jsou nám vnucovány.“ Toto vnucování – dodávám – se odehrává neustále, a to na velmi podobném, setrvalém půdorysu. Ingeborg Bachmannová pokračuje: „Když hovořím, mohu pouze bezmocí řeči poukazovat na něco, co mi připadá důležitější než idiotské tlachy o roli spisovatele včera, dnes a zítra.“ Protože – dodávám opět za sebe – i tyto tlachy už nás vlastně určitým způsobem korumpují, přednastavují nás do určité role, kterou bychom měli naplnit. Takže vlastně jediné – nechci-li být zkorumpována – co mi přísluší dnes a tady, kus vedle Filosofické fakulty, je přečíst báseň, kterou jsem rozepsala 15. prosince ve vlaku z Vídně, kde jsem měla na univerzitě přednášku, a kterou jsem dokončila 25. prosince už tady v Praze.

 

Báseň se jmenuje DNO ADVENTU.

                                                        Sestup na dno adventu,

                                                         tady a teď.

Advent má dno:

nejistý, divný,

je tam chudoba a nebezpečí

a možná i smrt.

Advent má dno: tam v kolíbce

a hned vedle ní.

(Pod stromek si prosím

polštář z paměťový pěny! Nezapomeň!)

Mořská houba zapomnění

roste na dně,

tam na slámě, kde leží

dítě ve chlévě.

Až vyroste, nasedne

na oslátko: potomka toho osla,

co přežvykuje vedle

a čuchá k zavinovačce.

 

Na dně adventu je

nebezpečí a smrt:

sedmnáct zastřelených, zabitých

lidí. (To si nevymyslíš, to se musí

stát.)

Nebezpečí, smrt a šílenství.

Dno adventu je dno lásky,

překlop ji a máš kýbl nelásky.

(Prosím si polštář

z paměťový pěny! Nezapomeň!)

Agrese vůči druhému

je vždycky agrese

vůči sobě.

Dno adventu je dno adventu.

Nepřeklápěj ho.

Vydrž.

Dej najíst oslátku

a sáhni tam dolů, kde najdeš

išlské dortíčky…

Ty měl rád Franz Josef.

Išlské dortíčky, sedmnáct zabitých

a my všichni, schoulení jak cukroví

z paměťový pěny

na dně adventu.

 

(15. – 25.12. 2023, Vídeň – Praha)

Celý záznam ze slavnosti najdete na tomto odkazu: https://youtu.be/l-RBkx5jUU4 

Sylva IMG_0492.jpeg
Vladimir cte laudatio.jpeg

Vladimír Karfík, foto: Jiří Hubený

Ester Fischerová, foto: Jiří Hubený

Revue Přítomnost oslavila 100 let

revue pritomnost kulate.png

17. ledna 2024 se konala i další povznášející slavnost: Zúčastnili jsme se oslav stoletých

narozenin časopisu Přítomnost. Za PEN pronesli zdravice Eugenie Trützschler a Petr Kotyk.

Poslechněte si a podívejte se!

100 let na hrbu a důležitější a aktuálnější než kdykoli předtím

Jako emigrantka, která přišla do Bavorska v lednu 1967, když mi ještě nebylo ani 17 let, jsem měla dvě možnosti,

jak se vypořádat se svou "starou" vlastí: buď na ni zapomenout, nebo se o její historii co nejvíce dozvědět. Rozhodla jsem se pro druhou možnost. Závěrečnou práci na pedagogické škole jsem psala o tělocvičné jednotě Sokol, diplomovou práci z politologie o česko-slovenských vztazích, které vedly k federalizaci státu. Doktorát jsem psala

o národnostních představách a požadavcích Němců a Čechů v letech 1861-1879. U prvních dvou témat jsem mohla čerpat z rodinných dokumentů i pramenů. Pro doktorát jsem si vybrala 15 novin (z Německa, Čech a Rakouska) jako odraz daného období.

Logicky jsem už padesát let aktivní a kritická čtenářka novin, a tak jsem byla velmi potěšena a poctěna, když mě České centrum Mezinárodního PEN klubu, jehož jsem od roku 2021 členkou, pozvalo na oslavu 100. výročí založení novin Přítomnost.

 

Přítomnost a její protagonisté za 1. republiky

Články autorů, jako byli Karel Čapek, Milena Jesenská, Eduard Bass, Karel Poláček, Richard Weiner a další, významně přispěly k formování široké demokratické liberální společnosti v nově vzniklé republice. To přímo souvisí s tím, že noviny sponzoroval prezident Masaryk. Duchovním otcem novin byl politik Jaroslav Stránský, prvním šéfredaktorem Ferdinand Peroutka. Stránský odešel do exilu již v roce 1938. Ferdinand Peroutka byl v roce 1939 zatčen a do konce války vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwaldu. Po převzetí moci komunisty v únoru 1948  Ferdinand Peroutka, který v roce 1946 vedl noviny Dnešek, odešel do exilu. V letech 1951-1961 byl vedoucím české redakce Rádia Svobodná Evropa.

 

Po pádu komunistického režimu se vnuk Jaroslava Stránského Martin vrátil do Československa a noviny obnovil.

V rozhovoru pro Radio Prague International v roce 2002 uvedl: "Řekl bych, že pravdivější je ta druhá varianta, protože doba, která uplynula do obnovení Přítomnosti, byla důležitým zlomem nejen z hlediska kontinuity časopisu, ale i z hlediska starých dobrých tradic země a její společnosti. K obnovení časopisu jsem se rozhodl i z čistě osobních důvodů. Po usazení zpět v tehdejším Československu mi prostě určitý typ časopisu v místní mediální krajině chyběl. Byl jsem si však také vědom jisté rodinné tradice, a to mi umožnilo navázat kontakt s určitými osobnostmi, které mi pak pomohly časopis rozjet."

To se podařilo. Noviny byly vzkříšeny v duchu svých zakladatelů. Důkazem toho byla oslava, která se konala 17. ledna v kavárně National na Národní třídě a které se zúčastnilo více než padesát osobností veřejného a politického života, včetně mnoha bývalých emigrantů z celého světa. Jejich hlasy se nepodařilo umlčet ani nacionálně socialistické, ani komunistické diktatuře. O tom, že své hlasy úspěšně předávali dál, svědčí i vynikající kvalita článků

v těchto novinách. 

Eugenie Trützschler

 

 

 

 

 

 

Projev Eugenie Trützschler: https://youtu.be/ULoDNkg4Lic

Zdravice Petra Kotyka: https://youtu.be/xiDeTY6qJLg

Další informace na www.pritomnost.cz

pritomnost IMG_5046.jpeg
Petr Kotyk IMG_5052.jpeg

Eugenie Trützschler pronáší zdravici k 100. výročí časopisu Přítomnost.

PEN klub protestuje proti věznění
novinářky Alsu Kurmaševy

Leč nejen samými radovánkami živ je člověk. Z iniciativy novinářky Petry Procházkové

upozornil Český PEN klub Mezinárodní ústředí PEN v Londýně na případ v Rusku

vězněné novinářky Alsu Kurmaševy a obrátil se rovněž na českého ministra zahraničí 

Jana Lipavského s tímto dopisem:

 

Vážený pane ministře,

České centrum Mezinárodního PEN klubu a jeho Výbor pro vězněné spisovatele upozorňují  na případ novinářky Alsu Kurmaševy, spolupracovnice Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda, která má ruské a americké občanství

a žije již 20 let v Praze. S manželem Pavlem Butorinem, ředitelem ruskojazyčné televize Current Time, má dvě dcery ve věku 12 a 15 let. Při soukromé návštěvě nemocné matky v Rusku byla 2. června 2023 zadržena na kazaňském letišti, když chtěla odletět zpět domů do Prahy a byl jí odebrán americký i ruský pas. Již několik měsíců je ve vyšetřovací vazbě, hrozí jí 5-10 let vězení.

V červnu 2023 byla obviněna z toho, že neinformovala ruské úřady o svém dvojím občanství, soud jí za to udělil pokutu 10 000 rublů. V říjnu následovalo další obvinění za to, že neinformovala ruské úřady o svém statusu „zahraniční agent“. V prosinci byla obviněna z šíření falešných informací o ruské armádě. Proti výše uvedenému Český PEN klub důrazně protestuje.

Manžel Alsu Kurmaševy zveřejnil její nynější adresu, kam lze Alsu poslat pozdrav: Vazební věznice č. 2, ulice Bolšaja 98, Kazaň, Tatarstán, Ruská federace.

zdroj: RFE Pressroom Homepage; Petra Procházková pro Deník N, 16.1.2024

 

Jménem výboru Českého centra Mezinárodního PEN klubu

Ondřej Vaculík, předseda 

Za Výbor pro vězněné spisovatele / WiPC

Hana Linhartová a Petr Janyška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načež ji České centrum obratem rusky psanou pohlednicí pozvalo na besedu o jejích zkušenostech,

v nejbližším možném termínu!

Veškeré doklady a pramenné zdroje naleznete na webových stránkách  PEN.

Kurmasheva.jpeg
Pohlednice pro Kurmashevu.jpeg

Etymo & Eskymo Honzy Čápa: Korunové klenoty

Ve svém novoročním projevu český prezident Petr Pavel uvedl, že je na čase podniknout kroky k přijetí eura. Rád zde tedy hlásím, že naše mateřština je na novou měnu už připravená.

 

Ještě když před pětadvaceti lety euro vznikalo, byla čeština chvíli v rozpacích, jestli ho má k sobě přivinout a domácky skloňovat – brzy ho ale velkoryse přijala za své a kromě euráčů, eurovek a eurobankovek pořídila už euru spoustu jazykových sourozenců, ze kterých vyrůstají buď eurofobové nebo eurohujeři, také třeba euroskeptici nebo eurosvazáci, ale všichni pak do jednoho pohrdají europivem.

 

Než ale kvůli celoevropskému platidlu začneme plnit konvergenční kritéria, hodilo by se i pár slov k jazykové inventuře současné koruny:

 

Prapůvodně - ještě jako korona - označovala věnec z listí vavřínu spletený pro hlavu vítěze a podobnou posměšně upletli Ježíši Nazaretskému z trní - té se říkávalo bodlivá.

 

Každopádně nejznámější koruna Svatováclavská zajímá jazykovědce i kvůli exotickému rubelitu, jehož název pro rubínovou červeň odkazuje i na krevní bilirubin a červeně tištěné části novin, kterým se dodnes říká rubriky.

 

Zároveň tuhle pokrývku hlavy nechal Karel IV. posázet také cizokrajnými blýštivými smaragdy, jejichž název je příbuzný s arabským slovem pro blesk i s americkým Barackem Obamou.

 

Taky má koruna hodně spinelů, což jsou zas diamanty pojmenované podle latinského spina - tedy osten a trn – prý kvůli tvarům krystalů tohohle minerálu. Na každý pád se kvůli hrotům, které trsají do strun namísto klavírových kladívek, jmenuje podle spiny i klávesový nástroj spinet.

 

Xenofobům je radost připomenout, že všechny tyhle královské diamanty v symbolu české státnosti byly už dříve vrtané, aby je na krku mohly nosit krásky v Tádžikistánu nebo náčelníci v Indii, odkud je teprve obchodníci do středověkých Čech přivezli.

 

Se slovy je to stejné – putují světem jako diamanty. Vždyť třeba výraz šála také pochází až z perského kraje, dávno už ale okolo krku zdomácněla i na Ladových obrázcích české zimy.

 

A stejně jako vzácný kámen mění své uchycení od šperku ke šperku, tak i slova se ve svých kontextech a dobách drží různých významů. Koruna se svými příbuznými slovy není výjimkou.

 

Sloveso korunovat znamená třeba vyvrcholení, když tedy něco završíme. Zároveň ovšem „být korunovanej“ je rafinovaná a subverzní nadávka, kterou zvěčnil gardista Anton Špelec, když prohlásil, že císařpán není vůl, ale korunovanej!

I tudy chodily tedy dějiny koruny a korunovace české.

 

Pokud jde o zdrobnělé korunky zubní, nasazovaly se nejspíš podobně jako symbol moci na hlavu panovníka, a taky sluneční korona – tedy zář okolo slunečního kotouče - inspirovala pojmenování nepříjemně aktuálního koronaviru. Samy o sobě takoé asociace moc neznamenají, společně ale dokazují národní

představivost, která je pěkně košatá. Jako koruny letitých stromů, chtělo by se říct.

 

Koruny se pochopitelně razily také na rakouské mince jako symboly králů, a právě takhle vzniklo to oficiální pojmenování současného českého platidla.

 

Stejnou zkušenost museli s královskou korunou a měnou udělat v Evropě i Dánové a Švédi – ale národní asociace mají své koordináty, a zatímco skandinávské tři korunky odkazují na mužstvo ledního hokeje, ty československé koruny podle zkratky Káčées asociovaly jako „kačky“ nebo „kačeny“ spíše hejno vodních ptáků. (Případně se v představách spojovaly s elektrovodivými dráty, když jim lidé říkali „káble“.)

 

My takhle se vzletnou češtinou můžeme být bohatí, i když třeba v kapse nenajdem ani korunu. Máme totiž v každodenní řeči i své korunové klenoty, na které nemusíme stát frontu na Pražském hradě. Máme pokladnice, které s sebou nosíme za králů i prezidentů. Korunové poklady, které budou platit i v časech eura.

Honza Čáp

www.etymo.cz

Únorový PENcast 2024 připravili: Olga Walló, Eugenie Trützschler, Dana Mojžíšová a Jan Čáp. 

Děkujeme vám, že sledujete naše Podcasty!
Řekněte nám, co si o nich myslíte.
Jak jste byli s nahrávkam spokojení?
Co bylo na Podcastech nejlepší?

Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu!

Prosincový PENcast připravili: Olga Walló, Dana Mojžíšová, Ondřej Vaculík a Honza Čáp.

Foto: Jaroslav Veis a archiv Divadla AGADIR

bottom of page