Cenu Českého PEN klubu dostane dramatička Daniela Fischerová


Cenu Českého PEN klubu s názvem Vlastní cestou obdrží v úterý 8. ledna 2019 spisovatelka a dramatička Daniela Fischerová. Výbor PEN klubu jí cenu udělil za významnou dramatickou, literární a rozhlasovou tvorbu.

Daniela Fischerová publikuje eseje od poloviny 70. let, věnuje se básnické a prozaické tvorbě, jako dramatická autorka debutovala 1979 hrou Hodina mezi psem a vlkem. Inscenace však byla po čtyřech představeních zakázána a osm let se nesměly hry Daniely Fischerové scénicky provozovat. Uplatnila se jako autorka scénářů krátkých a animovaných filmů, napsala též scénáře celovečerních filmů Neúplné zatmění, Hry pro mírně pokročilé a Vlčí bouda. Česká televize natočila podle jejího scénáře hry Andělský smích, Náhlé neštěstí, Černá slečna slečna Černá a pohádku Zakletá třináctka, podle jejích povídek Princip odrazu, Hlas a Dluh vznikla inscenace Třikrát život, třikrát smrt.

Organickou součástí její dramatické tvorby jsou rozhlasové hry Čeho se bojí mistr, Zapřený Albert aneb Příběh o žalu a lži, Neděle, Tři rozhlasová minidramata, Dívka se zázračnou pamětí, Král omylů, Andělský smích, Velká vteřina, Anděl a kniha rekordů, Cesta k pólu. Fischerová napsala řadu krátkých próz, pohádek, říkadel a veršů pro děti a mládež, v nichž prokázala schopnost inteligentně, zajímavě a s respektem k dané věkové kategorii fabulovat a vyprávět.

Těžiště tvorby Daniely Fischerové ovšem leží v tvorbě dramatické. Její hry ze 70. a 80. let v reakci na tzv. normalizaci míří k postižení obecné krize hodnot a soustředěně se zabývají zvláště problémem střetávání jedince s mechanismy moci. Nadčasový svár dobra a zla postihuje bezvýchodnou totalitní uzavřenost společnosti, v níž zlo nakonec vždy vítězí. V dramatickém debutu Hodina mezi psem a vlkem se na půdorysu fiktivního procesu s Françoisem Villonem rozehrává nadčasový konflikt nonkonformního umělce se společností. V dalších dvou hrách autorka využila a v převráceném smyslu zpracovala tradiční literární látky a motivy: v Princezně T. starý pohádkový příběh, v Báji faustovskou a krysařovskou legendu. Obě hry demonstrují obecný a v dobovém kontextu aktuální problém „kolaborace“ se zlem a mocí a zhoubnost životního pragmatismu.

Kompoziční technika všech her Daniely Fischerové je důsledně antiiluzivní; k jejím charakteristickým postupům patří zcizování děje, situací a postojů postav, ostré časové střihy, paradoxní literární aluze a významové posuny. V tomto smyslu je struktura jejích her bezmála spekulativní, gnómická vybroušenost replik a aforičnost promluv podtrhuje jejich intelektuálnost. Archetypálních pohádkových vzorců a jejich dalších, doposud skrytých a nevyslovených významů využívá Fischerová i v dramatickém podobenství Pták Ohnivák, jež je v jejím podání příběhem o cestě za poznáním sebe sama skrze pochopení a přijetí různorodých, byť i zdánlivě protikladných, avšak ve své komplementárnosti neodlučně spjatých stránek vlastního já i okolního světa. Symbolických významů polarity zla a dobra, nadutého rouhačství a důvěřivé pokory nabývá také komorní dialog Náhlé neštěstí, jehož dějištěm je psychiatrická léčebna.

V polovině 90. let se autorčin zájem přesunul z dramatické tvorby k próze, a to k jejím nejrozmanitějším žánrovým polohám. Pohybuje se od malých moralit, duchovních anekdot a krátkých příběhů, oděných často do pohádkového, biblického či orientálního roucha (Duhová jiskra, Jiskra ve sněhu), přes záznamy nápadů, úvah, útržků situací či hovorů na ulici (Přísudek je v této větě podmět) až k povídce a románu.

Jak v souboru sofistikovaných metaforických povídek Prst, který se nikdy nedotkne, tak v románovém podobenství Happy end se Fischerová - vycházejíc z křesťanství i východních nauk o duši - snaží dopátrat možností a hloubky lidského poznání, uchopit a zaznamenat lidský život v jeho bohatství, nedefinitivnosti, v jeho chvějivých významech a proměnách. – V knihovně Divadelního ústavu jsou uloženy kopie strojopisu hry Fantomima a libreta k opeře Jana F. Fischera Obřady.

Zdroj: www.slovnikceskeliteratury.cz a www.databazeknih.cz

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic